Planiranje i provedba FM aktivnosti

Definiranje ciljeva i prioriteta

Definiranje ciljeva i prioriteta

Prvi korak u planiranju FM aktivnosti uključuje identifikaciju ciljeva i prioriteta organizacije, kao i specifičnih potreba objekta.

Procjena resursa i potreba

Procjena resursa i potreba

Procjenjuje se trenutno stanje objekata, kao i resursi koji su na raspolaganju za FM aktivnosti. To uključuje ljudske, financijske, tehnološke i materijalne resurse.

Izrada plana

Izrada plana

Na temelju procjene, izrađuje se detaljan plan koji uključuje sve FM aktivnosti, poput održavanja, popravaka, sigurnosnih mjera i upravljanja energijom.

Alokacija resursa i postavljanje Timova

Alokacija resursa i postavljanje Timova

Resursi se alociraju prema planu, a formiraju se i timovi koji će biti zaduženi za različite aspekte FM-a.

Implementacija i Nadzor

Implementacija i Nadzor

Nakon postavljanja plana, slijedi njegova implementacija. Tijekom provedbe, važno je kontinuirano pratiti i evaluirati izvedbu i napredak.

Izvještavanje i pohrana dokumentacije

Izvještavanje u FM-u obično uključuje redovito podnošenje izvještaja o stanju objekata, učinkovitosti provedenih aktivnosti, troškovima i bilo kakvim problemima ili izazovima. Izvještaji mogu biti dnevni, tjedni, mjesečni ili godišnji, ovisno o potrebama organizacije. Korištenje FM softvera može znatno olakšati proces izvještavanja i omogućiti bolje praćenje podataka i analizu.

Ključno je redovito izrađivati analizu učinkovitosti provedenih aktivnosti, usporedbu s planom i budžetom te identifikaciju područja za poboljšanja.

TSG danas koristi digitalne platforme za pohranu i upravljanje dokumentacijom. Takvi sustavi omogućuju lak pristup, pretragu i dijeljenje dokumenata. Svi podaci su sigurno pohranjeni, s redovitim backupom kako bi se izbjegao gubitak podataka.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close