Naša stratégia CSR

My v TSG veríme v princíp  CSR a chceme celosvetovo vystupovať ako subjekt, ktorý cíti zodpovednosť voči svojim interným aj externým partnerom, zatiaľ čo smeruje k prechodu k novým formám energie a prináša nové riešenia zodpovednej mobility. TSG je globálne pôsobiacom poskytovateľom technických riešení pre infraštruktúru distribúcie pohonných hmôt a uzlov mobility.

Mapa TSG CSRPrečítajte si správu TSG EcoVadis

Našich 7 princípov CSR

TSG vykročila na cestu po mape CSR a určila si svoje priority s odkazom na 7 princípov, ktoré sú prítomné vo všetkých činnostiach, ktoré TSG vykonáva.

Close
Veríme v CSR a ideme príkladom

Pretože TSG je európskym lídrom poskytovania technických služieb v oblasti riešení zodpovednej mobility, naším cieľom je stať sa najlepším v oblasti CSR a byť príkladom pre meniaci sa priemysel mobility. To je dôvodom, prečo sme sa rozhodli bojovať proti klimatickým zmenám, čím dávame práci ľudí v TSG zmysel.

Dočítate sa viac
Close
Dodržiavame najvyššie etické štandardy

Pretože naša činnosť pokrýva viac ako 30 krajín v Európe aj Afrike a svoje služby poskytujeme mnohým zákazníkom a spolupracujeme s mnohými partnermi, je nevyhnutné, aby sme prijali vysoké etické štandardy. Náš Etický kódex a smernice o etike nastavujú spoločné usmernenia, ktoré sú platné pre  všetkých zamestnancov v ich každodennej práci aj v obchodných vzťahoch. Tento kódex je vyjadrením nášho profesionálneho prístupu a odbornej úrovne.

Dočítate sa viac
Close
Do našich ľudí investujeme

Chceme byť zodpovedným zamestnávateľom, ktorý sa stará o svoju budúcnosť aj o budúcnosť svojich zamestnancov. Náš ľudský kapitál bol pre nás vždy kľúčom k úspechu. Pretože sme lídrom vo svojom odvetví a priekopníkom v prechode k udržateľným formám mobility, naši odborní a talentovaní pracovníci sú pre nás viac, ako len aktívum a sú srdcom nášho obchodného modelu a stratégie CSR.

Dočítate sa viac
Close
Staráme sa o našich ľudí a obchodných partnerov

Naša činnosť si vyžaduje, aby sme boli mobilní a svoju činnosť vykonávali na viacerých miestach. To predstavuje zdravotné a bezpečnostné riziká. Preto pokladáme zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a obchodných partnerov za základný aspekt našej stratégie a korporátnej kultúry. Je pre nás vecou zodpovednosti a prioritou, aby sme poskytovali služby bezpečným a zodpovedajúcim spôsobom.

Dočítate sa viac
Close
Naším cieľom je znížiť dopad na životné prostredie

Vždy sme pokladali za našu hlavnú úlohu ochranu životného prostredia a poskytovanie služieb na základe efektívneho využívania zdrojov. Interne aj externe pracujeme so všetkými obchodnými partnermi na tom, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám. Sme priekopníkmi v prechode na biopalivá a teraz rozvíjame sektor plnenia plynu a elektronabíjania na pozadí nadchádzajúcej vodíkovej revolúcie.

Dočítate sa viac
Close
Snažíme sa predkladať udržateľné obchodné ponuky

Mobilita je jadrom dnešných klimatických zmien a globálnej výzvy smerom k udržateľnosti. Preto sa naše záväzky voči životnému prostrediu, kvalite a sociálnym otázkam neobmedzujú len na interné iniciatívy. Naša snaha je viditeľná v produktoch prechodu na nový smer obchodnej činnosti a lepšie produkty a služby, ktoré smerujú k novým druhom pohonných hmôt a služieb mobility.

Dočítate sa viac
Close
CSR pokladáme za hnací prvok v našej dodávateľskej sieti

Sme presvedčení o dokonalom súzvuku medzi CSR a zodpovednosťou. Aby sme mohli poskytovať vysoko kvalitné služby, je základom zabezpečiť, aby aj naša sieť dodávateľov dodržiavala požiadavky a ciele CSR. Naše ambície sme rozšírili na zlepšenie environmentálnych, sociálnych a kvalitatívnych výsledkov.

Dočítate sa viac
Kliknite na ikonu a dočítate sa viac

Etický kódex

TSG Group sa súvisle snaží dodržiavať najvyššie štandardy pre etické správanie. Prečítajte si viac informácií o etickom kódexe a o záväzku nášho CEO.

Vyhlásenie CEO

Prečítajte si náš Etický kódex

Dôležité smernice

Naše smernice slúžia zamestnancom ako usmernenie pre ich štandardy a očakávania v rámci TSG Group a jej pobočiek.

Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie

V rámci TSG Group sa zdravie, bezpečnosť a životné prostredie pokladajú za  hlavnú prioritu.

Prečítajte si smernicu o HSE


Udržateľnosť životného prostredia

Naším cieľom je, aby sme obchodnú činnosť vykonávali s vysokou úrovňou zreteľu na sociálne a environmentálne aspekty.

Prečítajte si Smernicu o CSR
Prečítajte si Smernicu o obehovom hospodárstve


Zodpovedné obstarávanie

Uznávame význam zodpovednej dodávateľskej siete.

Prečítajte si Smernicu o zodpovednom obstarávaní


Ľudské zdroje

Ľudský kapitál je naším najsilnejším aktívom pre dosiahnutie rastu a zodpovedných riešení mobility.

Prečítajte si Smernicu o ľudských zdrojoch

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close