Informace o zpracovávaných osobních údajích – Nařízení GDPR

Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ POVINNOST VE SMYSLU § 8 Zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů

Informace o zpracovávaných osobních údajích (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. K ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme zodpovědně a snažíme se zabezpečit Vaše právo na informace. Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme také zásady zákona, omezení účelu osobních údajů, minimalizace rozsahu a uchovávání, přesnosti, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti.

1. Správce osobních údajů
TSG, s.r.o.
Adresa sídla: Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10
IČO: 41188225, DIČ CZ41188225
tel.: +420 271 073 550, email: info@tsg-solutions.cz
Jednatel společnosti: Martin Všetečka

Kontaktní údaje zodpovědné osoby
Naše společnost vzhledem k rozsahu a předmětu svojí činnosti nemá povinnost stanovit zodpovědnou osobu. Avšak, pokud máte jakékoliv otázky v souvislosti s Vašimi osobními údaji, napište nám na email: info@tsg-solutions.cz, volejte na číslo +420 271 073 550 nebo nás navštivte osobně na adrese naší společnosti.

2. Účel zpracováni osobních údajů
Společnost potřebuje pro kvalitní poskytování svých služeb získat některé osobní údaje dotčených osob a potřebuje je poskytnout jiným příjemcům za účelem plnění si zákonných povinností a zajištění služeb nejvyšší kvality.
Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje pro více účelů:
– Zpracování smluvních a předsmluvních závazků
– Zpracování personální a mzdově agendy
– Zpracování účetní agendy
– Ochrana bezpečnosti a majetku
– Docházka zaměstnanců
– Marketingové účely
– Opatřeni pro odhaleni korupční činnosti

3. Právní základ zpracováni osobních údajů dotčených osob:
Při zpracování osobních údajů společnost postupuje v souladu s platným a aktuálním zákonem č.110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů a o změně a doplnění některých předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADY EU 2016/679 (dále jen GDPR).
Právním základem zpracováni osobních údajů je:
– zvláštní právní předpisy a to zejména: zákon o ochraně osobních údajů, zákon o sociálním pojištění, zákoník práce, platné mzdové a účetní předpisy, obchodní zákoník, občansky zákoník, živnostenský zákon, zákon o ochraně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
– souhlas dotčené osoby se zpracováním osobních údajů a to v závislosti od účelu zpracováním osobních údajů
– plněni smlouvy, které smluvní stranou je dotčená osoba
– zpracováním osobních údajů na ochranu života, zdraví a majetku dotčené osoby
– oprávněný zájem společnosti
Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby i tehdy, když:
a) účel zpracování osobních údajů, okruh dotknutých osob a seznam osobních údajů anebo jejich rozsah ustanovuje přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie, mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázaná, nebo tento zákon. Pokud je seznam nebo rozsah osobních údajů není ustanovení, společnost může zpracovat osobní údaje jen v rozsahu a způsobem, který je nevyhnutelný na dosažení ustanoveného účelu zpracováni při dodržení základních povinností podle § 43 zákona o ochraně osobních údajů.
b) Společnost dále zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, pokud účel zpracováni osobních údajů, okruh dotčených osob a seznam osobních údajů ustanovuje zvláštní zákon, a to jen v rozsahu a způsob, který ustanovuje zvláštní zákon. Zpracované osobní údaje je možné poskytnout, zpřístupnit nebo zveřejnit jen tehdy, když zvláštní zákon ustanovuje účel poskytování, zpřístupňováni nebo zveřejňováni, seznam osobních údajů, které možno poskytnout, zpřístupnit nebo zveřejnit, stejně jako třetí strany, kterým se osobní údaje poskytují, případně okruh příjemců, kterým se osobní údaje zpřístupňují, pokud zákon o ochraně osobních údajů neustanovuje jinak.
c) zpracováni osobních údajů je nevyhnutelné na ochranu života, zdraví a  majetku dotčené osoby,
d) jsou zpracovány osobní údaje, které už byly zveřejněné v souladu se zákonem a předkladatel je náležitě označil jako zveřejněné; ten, kdo tvrdí, že zpracovává zveřejněné osobní údaje, na požádáni prokáže úřadu, že zpracovávané osobní údaje byly už dle zákona zveřejněné,
e) zpracování osobních údajů je nezbytné na ochranu práv a právem chráněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, přičemž to neplatí, když se při takovém zpracování osobních údajů převažují základní práva a svobody dotčené osoby, které podléhají ochraně podle tohoto zákona.
Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby pro tyto účely:
– pro účely monitorováni zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce, ochrana majetku společnosti (GPS)
– zabezpečení předsmluvních/ smluvních vztahů

4. Příjemce
Naše společnost může poskytovat vaše osobní údaje těmto příjemcům:
Zprostředkovatelům – kteří vykonávají pro naši společnost podpůrné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před požárem v oblasti pracovní zdravotní služby, v oblasti IT a web hostingových služeb.

5. Souhlas dotčené osoby
Společnost získává souhlas dotčené osoby svobodně, bez nátlaku a vynucovaní, stejně jako bez podmiňovaní hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, poskytovaných služeb nebo povinností vyplývajících pro provozovatele z právně závazných norem Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázaná anebo zákona.
Souhlas je udělený samostatně pro každý účel zpracování osobního údaje.
Souhlas můžete jako dotčená osoba kdykoliv odvolat.
Společnost respektuje soukromí a poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné.

6. Zprostředkovatelé
Společnost při svých podnikatelských aktivitách spolupracuje s vícerými zprostředkovateli, jejichž cílem je poskytování kvalitních služeb, přičemž tyto subjekty při výkonu svojí smluvní činnosti pro společnost zpracovávají osobní údaje dotyčných osob. Jedná se například o podpůrné služby v oblasti zpracování zabezpečení služeb v oblasti BOZP, PO, v oblasti informačních technologií a web hostingových služeb.
Společnost čestně prohlašuje, že při výběru jednotlivých zprostředkovatelů dbala na jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovaných osobních údajů přijatými bezpečnostními opatřeními ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
Společnost zároveň při výběru vhodného zprostředkovatele postupovala tak, aby nedošlo k ohrožení práv a právem chráněných zájmů dotyčných osob.
Společnost jako provozovatel uzavírala se zprostředkovateli ve smyslu § 34 zákon o ochraně osobních údajů písemné smlouvy o zabezpečení ochrany osobních údajů zpracovávaných zprostředkovateli, které pověřila zpracováním osobních údajů dotyčných osob v rozsahu, za podmínek a na účel dojednaný ve smlouvě a způsobem podle zákona o ochraně osobních údajů.

7. Podmínky a způsob zpracování osobních údajů dotyčných osob
Společnost zpracovává ve svých informačních systémech osobní údaje dotčených osob automatizovanými i neautomatizovanými prostředky zpracování.
Společnost zpracovávané osobní údaje nezveřejňuje, kromě případů, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.
Společnost nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nebo jiného zákonného právního základu za jiným účelem, ani ve větším rozsahu, než je uvedeno v této informaci a evidenčních listech jednotlivých informačních systémech provozovatele.

8. Doba uchování osobních údajů dotčených osob
Doba uchování osobních údajů je stanovena podle účelu zpracování osobních údajů a dle požadavků osobitých předpisů. Konkrétní doby uchování předepisuje interní předpis Podací plán společnosti vypracován ve smyslu zákona o archivech a spisech.
Společnost předepsaným způsobem zlikviduje ty osobní údaje, jejichž účel zpracování a doba uchování skončila. Po skončení vymezeného účelu je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu, a to na výzkum nebo pro účely statistiky v jejich anonymní podobě. Společnost zajišťuje, aby osobní údaje dotčených osob byly zpracované ve formě umožňující identifikaci jednotlivých dotčených osob po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Společnost používá ke sledování svých webových stránek analytický nástroj, který připravuje datový řetězec a sleduje, jak návštěvníci používají stránky na internetu. Když si někdo prohlíží stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, prohlížení dat, odchod ze stránky atd.), Ale tyto údaje nesmí být propojeny na osobu návštěvníka. Tento nástroj je nástrojem pro zlepšení ergonomického designu webové stránky, na vytváření uživatelsky přijatelné webové stránky a na zvýšení online zážitku návštěvníků. Většina internetových prohlížečů akceptuje cookies, ale návštěvníci mají možnost je vymazat nebo automaticky odmítnout. Protože každý prohlížeč je jiný, návštěvníci si mohou nastavit své preference ohledně cookies individuálně pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete neakceptovat cookies, nebudete moci používat některé funkce na naší webové stránce. Více o cookies viz. Cookies policy na naší webové stránce.
Další informace o správě souborů cookies naleznete v nápovědě prohlížeče nebo prostřednictvím webových stránek, jako například www.allaboutcookies.org
– Typ cookies / Využití/ Platnost cookies
–Bezpodmínečně nutné / základní: potřebné pro nejdůležitější funkce webové stránky, umožňující správné fungování webové stránky
– pamatuje si uživatelské jméno, které Vám poskytne rychlé přihlášení při nejbližší návštěvě stránky
– tyto cookies o Vás neshromažďují žádné informace, které by mohly být použity pro marketingové účely 1 rok
–Kvalitní zobrazení, vestavěné cookies, které zlepšují výkon pro rychlejší načítání obsahu a napomáhají kompatibilitě. Vymazané po zavření prohlížeče

10. Společnost nepřenáší osobní údaje do třetích zemí a mezinárodních institucí.

11. Práva dotčené osoby spojené se zpracováním jejích osobních údajů

Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od společnosti vyžadovat:
– ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
– přístup k jejím osobním údajům,
– ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
– opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
– vymazání jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
– likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
– omezení zpracování jejích osobních údajů,
– dotčená osoba na základě písemné žádosti adresované společnosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, právo kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováváním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, společnost je povinna osobní údaje, jejichž zpracování dotčená osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí,
– zabránit zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
– právo na přenos jejích osobních údajů k jinému provozovateli
– to, zda je poskytování osobních údajů zákonným požadavkem nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný na uzavření smlouvy a o tom, zda je dotčená osoba povinna poskytnout osobní údaje i o možných následcích neposkytnutí osobních údajů,
– podle § 27 dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika nebo kontaktovat úřad prostřednictvím jeho internetových stránek http://www.uoou.cz.
Pokud dotčená osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotčená osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.
Žádost dotčené osoby podle zákona o ochraně osobních údajů vybaví společnost bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Společnost je povinna písemně vyřídit žádost dotčené osoby nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Omezení práv dotčené osoby podle zákona o ochraně osobních údajů společnost bez zbytečného odkladu písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
Společnost Vás, jak dotčenou osobu tímto informovala o ochraně Vašich osobních údajů a poučila Vás o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v rozsahu této příbalové informační povinnosti.

V Praze dne 2.1.2021
Jednatel společnosti Martin Všetečka
Datum vydání dokumentu: 2.1.2021, schválil Martin Všetečka

 

GDPR
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close