Контакт

Πoлитиĸa зa управление на лични данни

Управление на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние уважаваме и се ангажираме да защитаваме личните данни на нашите клиенти, бизнес партньори и служители. Като Администратор на лични данни сме запознати и следваме принципите, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR) и българското законодателство.

Уведомлението ни за поверителност описва вида лични данни или личната информация, които събираме, как използваме информацията, как обработваме и защитаваме информацията, която събираме, колко дълго я съхраняваме, с кого я споделяме, на кого я предаваме и правата, които физическите лица могат да упражняват по отношение на използването на техните лични данни. Вижте по-долу как да се свържете с нас относно нашата политика за поверителност и за да упражните Вашите права.

Информация относно Администратора на лични данни

“ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” EООД
ЕИК 831046103
адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 10А
тел. 02/9608100, ел.поща: gdpr@tsg-solutions.bg

Политиката ни за защита на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез нея или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Личните данни се обработват на следните принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; свеждане на данните до минимум – събират се само лични данни ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват; ограничение на съхранението – личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; цялостност и поверителност – личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и/или организационни мерки.
Като администратор на лични данни, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни за счетоводни и данъчни цели – в срок съгласно приложимото законодателство, за целите на гаранционно поддържане на стоки – в срок съгласно приложимото законодателство, за целите на маркетинга – на основание съгласието на субектите на данни в срок до приключване на маркетинговата кампания. Съгласие за обработване на лични данни се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни – например договор, специална разпоредба на закон, легитимния интерес на администратора и т.н.
Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. доставчици на услуги и контрагенти на Администратора с цел сключване и изпълнение на договори) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите писмено заявление до Администратора, в това число и по електронен път. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Данни за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Запознай се с пълните условия за ползване тук : Общи условия

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close